Privacy Beleid

PRIVACY BELEID APOLLO IT DETACHERING BV (HIERNA: APOLLO) EXCLUSIEF EIGEN PERSONEEL

INTRODUCTIE

 

 • Dit privacybeleid dient er toe u uit te leggen wat we met uw persoonsgegevens doen, ongeacht of we u helpen bij het vinden van een opdracht, onze relatie met u voortzetten nadat we een functie voor u hebben gevonden, u een dienst verlenen, een dienst van u ontvangen, uw gegevens gebruiken om u om assistentie te vragen met betrekking tot een van onze Kandidaten of u onze website bezoekt.
 • Het beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens u. Uw privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van uw gegevens te beschermen en te waarborgen.
 • Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens van onze Kandidaten, Cliënten, Leveranciers en Websitegebruikers.

 

 • Het is belangrijk u erop te wijzen dat het mogelijk is dat we dit privacybeleid van tijd tot tijd kunnen wijzigen.

 

WAT VOOR PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

 

De hieronder beschreven informatie is, uiteraard, een aanvulling op enige persoonsgegevens die we in elke situatie wettelijk verplicht zijn te verwerken.

 

 • KANDIDAATGEGEVENS:

 

Afhankelijk van de relevante omstandigheden is het mogelijk dat we o.a. een deel van of alle in het onderstaande opgesomde informatie verzamelen om ervoor te zorgen dat we u opdrachten kunnen aanbieden, die toegespitst zijn op uw omstandigheden en interesses.

 

 1. Naam;
 2. Geboortedatum;
 3. Geslacht;
 4. Foto;
 5. Burgerlijke staat;
 6. Contactgegevens;
 7. Opleidingsgegevens;
 8. Arbeidsverleden;
 9. Referentiedetails;
 • Immigratiestatus (of u een werkvergunning nodig heeft of niet);
 • Nationaliteit/staatsburgerschap/geboorteplaats;
 • Een kopie van uw rijbewijs en/of paspoort/identiteitsbewijs (deze stukken worden niet digitaal opgeslagen);
 • Burgerservicenummer (of equivalent) en andere belastinggerelateerde informatie;
 • Details over tarifering etc;
 • Informatie over uw interesses en behoeften met betrekking tot toekomstig werk, beide zowel direct als indirect verzameld;
 • Aanvullende informatie die u aan ons vertelt;
 • IP-adres;

 

  • CLIËNTGEGEVENS:

 

De hoeveelheid gegevens die we over Cliënten verzamelen is in feite zeer beperkt. Over het algemeen hebben we alleen uw contactgegevens nodig, of de gegevens van individuele contactpersonen binnen uw organisatie (zoals hun namen, telefoonnummers en e-mailadressen) om ervoor te zorgen dat onze relatie soepel verloopt.

 

  • LEVERANCIERSGEGEVENS:

 

We verzamelen niet veel gegevens over Leveranciers. We moeten er simpelweg voor zorgen dat onze relatie soepel verloopt. We zullen de details van onze contacten binnen uw organisatie verzamelen, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen.

 

  • WEBSITEGEBRUIKERS

 

We verzamelen een beperkte hoeveelheid gegevens over onze Websitegebruikers, die we gebruiken om ons te helpen uw ervaring met onze website te verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie over de wijze waarop u onze website gebruikt, de frequentie waarmee u onze website bezoekt, uw browsertype, de locatie vanwaar u onze website bekijkt. Wij verzamelen en verwerken geen IP gegevens, derhalve geen identificeerbare gegevens.

 

 

HOE VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

 

 • KANDIDAATGEGEVENS:

We verzamelen persoonsgegevens van Kandidaten hoofdzakelijk op o.a. twee manieren:
1. Persoonsgegevens die u, de Kandidaat, ons verstrekt
2. Persoonsgegevens die we van andere bronnen betrekken

 

 1. Persoonsgegevens die u ons verstrekt

Om een op u toegespitste dienst te kunnen verlenen heeft Apollo bepaalde informatie over u nodig. Deze zal ons in staat stellen u te voorzien van de beste mogelijkheden. Er zijn tal van manieren waarop u informatie met ons kunt delen. Welke wijze u kiest hangt af van wat u het beste past. Dit zou o.a. kunnen zijn:

 • Het achterlaten van uw gegevens op de website van Apollo of via een formulier, als onderdeel van het aanmeldproces;
 • Het mailen van uw cv

 

 1. Persoonsgegevens die we van andere bronnen betrekken

We betrekken o.a. tevens persoonsgegevens over onze Kandidaten van andere bronnen. Afhankelijk van de relevante omstandigheden en geldende lokale wetten en voorschriften zou dit kunnen gaan om persoonsgegevens die in o.a. de volgende situaties te betrekken zijn:

 1. Uw referentiepersoon zou persoonlijke informatie over u kunnen geven, uiteraard uitsluitend na uw akkoord;
 2. Onze Cliënten zouden persoonlijke informatie over u met ons kunnen delen;
 3. We zouden ook informatie over u kunnen betrekken door op bronnen van derden naar Kandidaten te zoeken, zoals op LinkedIn en andere soortgelijlke sites;

 

 • CLIËNTGEGEVENS

 

We verzamelen persoonsgegevens van Cliënten voornamelijk direct van u. We delen hetzelfde doel – zorgen dat u de best mogelijke medewerkers voor uw organisatie verkrijgt. We ontvangen van u:

 1. Waar u proactief contact met ons opneemt, doorgaans per telefoon of e-mail
 2. Waar we contact met u opnemen, ofwel per telefoon ofwel per e-mail
 1. We zouden ook informatie over u kunnen betrekken door op bronnen van derden naar Kandidaten te zoeken, zoals op LinkedIn en andere soortgelijlke sites;

 

 • LEVERANCIERSGEGEVENS:

 

We verzamelen persoonsgegevens van Cliënten voornamelijk direct van u. We ontvangen van u:

 1. Waar u proactief contact met ons opneemt, doorgaans per telefoon of e-mail
 2. Waar we contact met u opnemen, ofwel per telefoon ofwel per e-mail
 3. We zouden ook informatie over u kunnen betrekken door op bronnen van derden naar Kandidaten te zoeken, zoals op LinkedIn en andere soortgelijlke sites;

 

HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

 

 • KANDIDAATSGEGEVENS: 

 

Over het algemeen gebruiken we de gegevens van Kandidaten voor het plaatsen van Kandidaten bij een opdrachtgever en om daarna het contact te kunnen onderhouden etc.:

Ons belangrijkste werkterrein is uiteraard het verbinden van de juiste Kandidaten met de juiste opdrachten/opdrachtgevers. In het onderstaande hebben we opgesomd in welke gevallen het mogelijk is dat we uw persoonsgegevens, voor dit doel o.a. gebruiken en verwerken.

 

 1. Verzamelen van gegevens van u en andere bronnen, zoals LinkedIn;
 2. Opslaan (en waar nodig bijwerken) van uw gegevens in onze database, zodat we contact met u kunnen opnemen met betrekking tot plaatsing bij een opdrachtgever;
 3. Beoordelen van gegevens over u aan de hand van potentiele opdrachten waarvan we denken dat deze bij u zouden kunnen passen;
 4. Versturen van uw informatie aan Cliënten zodat u in aanmerking kunt komen voor een plaatsing bij een opdrachtgever;
 5. U in staat stellen uw cv in te sturen en ons online te laten weten voor welke opdrachten  u in aanmerking wenst te komen voor opdrachten waarvan u denkt dat ze interessant voor u zouden kunnen zijn;
 6. Uitvoeren van onze verplichtingen die voortkomen uit contracten die wij met u zijn aangegaan;
 7. Uitvoeren van onze verplichtingen die voortkomen uit contracten die Apollo met derden is aangegaan met betrekking tot uw plaatsing;
 8. Faciliteren van ons facturatieproces;
 9. Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder belastinverplichtingen

 

 • LEVERANCIERS – EN CLIENTGEGEVENS:

 

We zullen uw informatie uitsluitend gebruiken om uw gegevens op te slaan (en waar nodig bij te werken) in onze database, zodat we contact met u kunnen opnemen met betrekking tot plaatsingsactiviteiten;
 

MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens, op verschillende manieren en verschillende gronden, delen met o.a. de volgende categorieën personen:

 1. Derden zoals uitbestede IT-providers en documentopslagproviders met wie we een gepaste verwerkingsovereenkomst (of vergelijkbare beschermingsconstructies) hebben
 2. In het geval van Kandidaten: potentiële opdrachtgevers

 

HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

 

 1. We doen onze uiterste best om alle redelijke en gepaste stappen te nemen om de persoonlijke informatie die we in ons bezit hebben te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang. Dit doen we middels een aantal gepaste technische en organisatorische maatregelen.
 2. Indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten.

 

HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

 

 • We zullen uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen, indien we twee jaar lang geen betekenisvol contact met u (of, waar van toepassing, met het bedrijf waarvoor of waarmee u werkt) hadden (of een langere periode indien we in goed vertrouwen geloven dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangt dat we uw gegevens bewaren). Na deze periode is het waarschijnlijk dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld.
 • Voor de Kandidaten wiens diensten worden verleend via een derde bedrijf of entiteit betekent “betekenisvol contact” met u betekenisvol contact met het bedrijf of de entiteit dat/die de diensten aan u verleent. Wanneer wij door een dergelijk bedrijf of entiteit het bericht krijgen dat het geen relatie meer met u heeft, zullen we uw gegevens vanaf dat moment niet langer dan twee jaar behouden, of, indien later, voor de periode van twee jaar vanaf het moment waarop we vervolgens direct met u betekenisvol contact hebben gehad.
 • Wanneer we verwijzen naar “betekenisvol contact” bedoelen we, bijvoorbeeld, communicatie tussen ons (ofwel verbaal, ofwel schriftelijk). Bijvoorbeeld, indien u een Kandidaat bent beschouwen we het als betekenisvol contact wanneer u uw bijgewerkte cv via onze website stuurt.

 

HOE KRIJGT U TOEGANG TOT, WIJZIGT U OF TREKT U PERSOONSGEGEVENS DIE U MET ONS GEDEELD HEEFT IN?

 

 • Een van de belangrijkste doelen van de AVG is het beschermen en verhelderen van de rechten van EU-burgers en individuen in de EU met betrekking tot gegevensbescherming. Dit betekent dat u verschillende rechten met betrekking tot uw gegevens behoudt, zelfs nadat u deze aan ons gegeven heeft. Deze worden in onderstaande in meer detail beschreven.

 

 • Recht op bezwaar: dit recht stelt u in staat bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we dat doen om een van de volgende redenen: (i) onze gerechtvaardigde belangen; (ii) om ons in staat te stellen een taak van algemeen belang te vervullen of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag uit te voeren;
 • Recht op het intrekken van toestemming: Wanneer we uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten, dan kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, waarop we de activiteit waarvoor uw toestemming gegeven had zullen stopzetten, tenzij we van mening zijn dat er een alternatieve grond is om een voortzetting van de verwerking van uw gegevens te rechtvaardigen voor dit doel (denk daarbij aan de Belastingdienst etc.).

 

 • Verzoek van betrokkene tot toegang tot gegevens: U kunt ons op elk gewenst moment vragen te bevestigen welke informatie we over u bewaren en kunt u ons vragen deze informatie aan te passen, bij te werken of te Verwijderen.

 

 • Recht op verwijdering: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Wanneer wordt voldaan aan een geldig verzoek voor de verwijdering van gegevens zullen we alle redelijke uitvoerbare stappen nemen om de relevante gegevens te Verwijderen.
 • Het recht op het beperken van verwerking: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we uitsluitend verder kunnen gaan met het opslaan van uw gegevens en daarmee geen verdere verwerkende activiteiten zullen kunnen verrichten .
 • Recht op rectificatie: U heeft tevens het recht om ons te verzoeken enige inaccurate of onvolledige persoonsgegevens die we over u hebben te rectificeren.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft, als u dat wenst, het recht uw persoonsgegevens tussen verwerkingsverantwoordelijken over te dragen.
 • Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u hebben accuraat en actueel is. Houdt u ons daarom alstublieft op de hoogte indien uw persoonlijke informatie in de periode dat wij uw informatie bewaren wijzigt.

 

TOESTEMMING

 

 • In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht uw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten.
 • Art. 4 lid 11 AVG toestemming inhoudt: “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.”

 

In gewone mensentaal betekent dit dat:

o         u moet ons uw toestemming vrijelijk geven, zonder dat wij u onder enige vorm van druk zetten;

o         u moet weten waar u mee instemt, dus zorgen we ervoor dat we u voldoende informatie geven;

o         U moet uw toestemming door middel van een duidelijke actieve handeling geven